RODO

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

dot. przetwarzania danych osobowych pacjenta oraz jego przedstawiciela ustawowego

Wydanie 2 z dnia 06.12.2022 r.

DRODZY PACJENCI, SZANOWNI PAŃSTWO:

uwzględniając art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronnych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne DIAGNOSIS ul. Planetarna 15/3, 62-020 Zalasewo, adres e-mail: rejestracja@cmdiagnosis.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem e-mail: rodo@cmdiagnosis.pl.
 3. Przetwarzamy Państwa dane zwykłe oraz szczególnie chronione w zakresie takich danych jak: nazwisko i imię (imiona), numer PESEL, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny), dane kontaktowe, dane z dokumentu potwierdzającego tożsamość, w tym obejmujące jego nazwę i nazwę kraju, w który został wystawiony, w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona czy niezdolna do świadomego wyrażenia zgody–i imię (imiona) i nazwisko przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, identyfikatory i uprawnienia w systemach informatycznych, adresy IP (w przypadku elektronicznej rejestracji na świadczenia zdrowotne oraz wyrażenia zgody na przesyłanie danych dotyczących udzielonych pacjentowi świadczeń), dane kontaktowe osób (imię, nazwisko, nr PESEL, nr i/lub seria dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania), które pacjent upoważnił do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia, do dostępu do dokumentacji medycznej oraz wszystkie inne informacje dotyczące procesu leczenia tworzące dokumentację medyczną.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane są w celach zdrowotnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c oraz art. 9 ust 2 lit.h RODO) tj.:a. diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej,

  b. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej (m.in. rejestracja Pacjenta, zapewnienie jakości udzielanych świadczeń, zapewnienie ciągłości opieki zdrowotnej w tym m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie lub odwołanie wizyty; komunikacja po udzieleniu świadczenia w celu oceny samopoczucia/stanu zdrowia pacjenta itp., weryfikacja uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej i rozliczanie zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej; wykonywaniem innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego; wymianą informacji o stanie zdrowia Pacjenta pomiędzy różnymi podmiotami leczniczymi w celu zapewnia ciągłości opieki zdrowotnej,

  c. promocją zdrowia i profilaktyka zdrowotna.

5. Państwa dane są przetwarzane w celach innych niż zdrowotne tj:

a. wystawienie np. rachunku/faktury za wykonane przez Centrum usługi (art. 6 ust. 1 lit.c RODO),

b. ochrona żywotnych interesów pacjenta lub innej osoby, w szczególności ochrona zdrowia lub życia tych osób (art. 6 ust. 1 lit.d oraz art. 9 ust. 2 lit.c RODO),ustalenie, dochodzenie lub obrona 
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit.f RODO),

c. prowadzenie dokumentacji medycznej: (art. 9 ust.2 lit h RODO) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849),

d. dochodzenie roszczeń, obsługa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, obsługa reklamacji, prowadzenie badań satysfakcji i opinii w związku z korzystaniem 
z usług Centrum,

e. odpowiedź na pytania przesłane za pomocą poczty elektronicznej: (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: podmioty i osoby upoważnione przez pacjenta lub (jeśli dotyczy) jego przedstawiciela ustawowego, podmioty udzielające świadczenia zdrowotne, jeżeli dokumentacja pacjenta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; organy władzy publicznej, w tym np. Rzecznik Praw Pacjenta, organy samorządu zawodów medycznych oraz pozostałe podmioty i osoby uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa; podmioty i osoby przetwarzające dane w imieniu administratora.

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.

8. Posiadają Państwo w zakresie wynikającym z RODO, prawo: dostępu do danych osobowych i otrzymywania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia po okresie ich przechowywania o którym mowa powyżej lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, przy czym niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie
przetwarzania danych w ramach realizacji świadczeń zdrowotnych.

9. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Mają państwo prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uznają Państwo, że Centrum przetwarza dane w sposób naruszający przepisy RODO. Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl, tel. 22 531 03 00.

 

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

dot. przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego

Wydanie 2 z dnia 06.12.2022 r.

DRODZY PACJENCI, SZANOWNI PAŃSTWO:

uwzględniając art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronnych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne DIAGNOSIS ul. Planetarna 15/3, 62-020 Zalasewo, adres e-mail: rejestracja@cmdiagnosis.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem e-mail: rodo@cmdiagnosis.pl.
 3. Państwa dane osobowe w ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit.f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na terenie Centrum oraz na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 4. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: część terenu zewnętrznego wokół Centrum oraz część obszaru znajdującego się wewnątrz budynku Centrum.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy publiczne, administracyjne i służby porządkowe, osoby uprawnione oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora w związku z prowadzeniem monitoringu, w tym podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi recepcji, ochrony osób i mienia, dostawcy systemów CCTV i usług serwisowych systemów CCTV.
 6. Centrum dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi, niszczeniu i kradzieży mienia, na wniosek osób trzecich; organów prowadzących postępowania oraz na wniosek Kierownika podmiotu, przy czym zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów. Nagrania zostają zabezpieczone i przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy albo prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie w/w okresu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 7. Czas przetwarzania danych z monitoringu w zależności od usytuowania kamer zapis z monitoringu przechowywany jest na serwerach od 10-60 dni. Po tym terminie jest on automatycznie nadpisywany, a dane wcześniejsze zostają trwale usunięte. Z wyjątkiem sytuacji, gdy materiał z monitoringu zostanie zabezpieczony, w celu ochrony roszczeń, wówczas czas przechowywania wynosi 3 miesiące od zabezpieczenia, lub do momentu ustania roszczeń.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia po spełnieniu przesłanek art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania po spełnieniu przesłanek art. 18 RODO, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na postawie zgody prawo do jej cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Przebywanie na terenie Centrum jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku.
 11. Mają państwo prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uznają Państwo, że Centrum przetwarza dane w sposób naruszający przepisy RODO. Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl, tel. 22 531 03 00.
Zadzwoń do Nas